Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Kalite Yönetim Birimi ve Kalite Yönetim Sistemi’nin işleyişi Kalite Yönetim Birimi Yönergesine göre yürütülür. Kalite Yönetim Birimi Organizasyon şeması yukarıda tanımlanmıştır. Başhekim, Kalite Koordinatörü, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ve Kalite Yönetim Birimi çalışanlarından oluşmaktadır. Hastanemiz Kalite Çalışmalarına 2005 yılında başlamış olup, 2006-2021 yılları arasında her yıl ISO 9001 kalite belgesi ile belgelendirilmiştir. 2007 ve 2012 yıllarında Joint Commission International tarafından akredite olan ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarından 2014. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 6 kez değerlendirmeye alınan hastanemizde kalite çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.
Kalite Yönetim Birimi’nin görev alanı;
• Düzeltici faaliyetleri takip etmek,
• Düzeltici Faaliyetlere yönelik iyileştirme çalışmalarını yönetmek,
• İstenmeyen Olay bildirimlerinin takibini ve iyileştirme çalışmalarını yönetmek,
• Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının kontrolünü sağlamak,
• Hasta ve çalışan memnuniyet ölçümlerinin takibi,
• Öz değerlendirmeleri yönetmek,
• Bina turlarını yönetmek,
• Klinik ve Kalite Göstergelerinin takibini sağlamak,
• Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Değerlendirmelerine yönelik takibi sağlamak,
• SKS’de belirlenen boyut ve bölümlere yönelik süreçleri takip etmek.
• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
• Hasta ve çalışan güvenliği temelinde Ulusal ve uluslararası standartlar (Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), çerçevesinde; kalite iyileştirme çalışmalarının planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NIN VİZYONU

• Mensubu olmaktan onur duyulan,
• Evrensel düzeyde çağdaş eğitimin yapıldığı,
• İleri teknoloji kullanarak sağlık bilimleri alanında bilginin üretildiği, uygulandığı ve yayıldığı,
• Hizmeti üretenin, hizmeti alanın ve öğrencilerin memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu,
• Uluslararası alanda rekabete açık üstün nitelikli sağlık hizmeti sunan,
• Ulusal düzeyde önder Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NIN MİSYONU
• Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUÜ-SUAM)’nın misyonu, çağdaş eğitim ve araştırma programları ile desteklenen güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini etik kurallara bağlı olarak toplumun tüm kesimlerine sunmaktır.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NIN İLKE VE DEĞERLERİ
1. Toplumsal Sorumluluk
• Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta ve yakınlarının memnuniyetini ve beklentilerini önemseyerek hasta haklarına saygılı, dürüst, güvenilir ve insancıl hizmet sunmayı ve sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmeyi toplumsal sorumluluğu olarak kabul eder.
• Evrensel nitelikte sağlık hizmetini toplumun tüm kesimlerine dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan, üniter ve sosyal devlet yapısından ödün vermeksizin sunar.
• Sağlık sorunlarını bilimsel ve doğru bildirimlerle toplumla paylaşır.
• Olağanüstü durumlarda toplumun sağlık sorunlarına çözüm üretir ve uygular.

2. Çevreye Saygı
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim, araştırma ve kamu hizmeti görevlerini yerine getirirken çevreyi korur ve çevre bilincini yayarak toplumu aydınlatır.

3. Bilimsel Yaklaşım
• Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi uluslararası standartlarda koruyucu hekimlik, tanı, tedavi ve hasta bakımı hizmetlerini bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak verir.
• Farklı disiplinlerin birlikteliğinin getireceği güçten yararlanarak uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar için gerekli olanakları ve ortamı sağlar, bu tür faaliyetleri destekler.

4. Nitelikli İnsan Yetiştirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel, kültürel ve sosyal yanı güçlü, etik kurallara bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerini vazgeçilmez yol gösterici kabul eden, çağdaş ve üstün nitelikte her düzeyde sağlık personelinin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlar.

5. Sürekli Meslek İçi Eğitim
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına, ülke ve dünya koşullarında yaşanan yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amacı ile sürekli meslek içi eğitim yapılmasının çok yönlü yararına inanır.

6. Katılımcı Yönetim
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık çalışanlarının, öğrencilerin ve hasta örgütlerinin kurumların geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurullar aracılığı ile tüm katılımcıların bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı planlı ve şeffaf bir yönetim sistemini benimser.

7. Öğrenciye Destek
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerine saygı ve anlayış ile yaklaşarak eğitimleri için gerekli desteği sağlar, öğrencilerin toplumsal sorumluluğa sahip nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmaları için kurumsal her türlü olanağı sunar.

8. Kalite Yönetimi
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen, katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini benimser.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NIN KALİTE POLİTİKASI
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; vizyonunu gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek için;
• Toplumsal sorumluluğu ve çevreye saygıyı ,
• Bilimsel yaklaşımı,
• Nitelikli insan yetiştirmeyi,
• Çalışanlarına ve öğrencilerine bireysel gelişim fırsatları sunmayı,
• Paydaşların söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışını,
• Sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini,
ilke edinerek hasta, hasta yakınları, öğrenci ve diğer paydaşlarının memnuniyetini sağlayacak hizmetler sunmayı ve sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.